Các giá trị cốt lõi của GELEXIMCO mang lại niềm tin lâu dài và có sức ảnh hưởng to lớn đối với mọi quyết định của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp. Hệ thống giá trị cốt lõi chính là động lực, là hạt nhân liên kết nội bộ doanh nghiệp, liên kết doanh nghiệp với khách hàng, đối tác và với xã hội nói chung.

Đoàn kết

Đoàn kết là chất keo gắn kết, tập hợp tất cả các nguồn lực về con người và vật chất của GELEXIMCO, cùng hướng tới mục tiêu chung: xây dựng GELEXIMCO trở thành một tập đoàn sản xuất và đầu tư hàng đầu trong nước, mang tầm khu vực và quốc tế.

Tâm huyết

Tại GELEXIMCO, lòng tâm huyết với công việc luôn được đánh giá cao và là yếu tố quan trọng đối với việc thực hiện sứ mệnh và mục tiêu của Tập đoàn.

Sáng tạo

GELEXIMCO luôn trân trọng và tiếp nối các giá trị truyền thống nhưng cũng không ngừng đổi mới trong tư duy và linh hoạt trong hành động nhằm tạo ra các giá trị bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng. Sự sáng tạo của GELEXIMCO luôn được thể hiện trong vận dụng sách lược, xây dựng kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn.

Hiệu quả

Tính hiệu quả là thước đo giá trị chính xác nhất của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư cũng như hoạt động xã hội của Tập đoàn.

Chia sẻ

Dưới mái nhà chung GELEXIMCO, quyền lợi của mỗi thành viên cũng như của tập thể đều gắn liền với trách nhiệm trước mọi hoạt động. Tập đoàn luôn đồng lòng, chung sức gánh vác khó khăn và trách nhiệm, chia sẻ thành công vì sự phát triển của doanh nghiệp, cộng đồng và sự thịnh vượng của đất nước.