Bảng giá toà A7 – Chung Cư An Bình City Hà Nội

Tham khảo thêm:

STTĐƠN
NGUYÊN
TẦNGVỊ TRÍ
CĂN
HỘ
DT THÔNG
THỦY
DT TIM
TƯỜNG
HƯỚNG
CỬA
HƯỚNG
BAN CÔNG
VIEWGIÁ BÁN
TIM TƯỜNG (CÓ VAT)
GIÁ BÁN
THÔNG THỦY (CÓ VAT)
TỔNG GIÁ TRỊ
CĂN HỘ (CÓ VAT)
1A731114.5121.3BN-THồ Điều Hòa27,640,64729,282,1873,352,810,412
2A732114.5121.3NB-THồ Điều Hòa26,564,67028,142,3103,222,294,495
3A73390.695.8BNĐại Lộ La mã25,695,17727,169,9562,461,598,014
4A73490.695.8NBKhuôn Viên25,191,35026,637,2112,413,331,317
5A73574.779.6BNĐại Lộ La mã25,617,32827,297,7152,039,139,311
6A73674.379.6BNĐại Lộ La mã25,480,15327,297,7152,028,220,225
7A73790.695.8BNĐại Lộ La mã25,695,17727,169,9562,461,598,014
8A73890.695.8NBKhuôn Viên25,191,35026,637,2112,413,331,317
9A73983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,179,01931,096,3982,602,768,513
10A731083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi28,337,31730,199,3862,527,688,608
11A731186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa26,612,22727,689,0222,395,100,403
12A731286.590.0TĐ-BQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi28,803,50029,968,9602,592,315,040
13A751114.5121.3BN-THồ Điều Hòa28,213,37829,888,9333,422,282,829
14A752114.5121.3NB-THồ Điều Hòa27,109,62928,719,6333,288,397,979
15A75390.695.8BNĐại Lộ La mã26,489,87428,010,2642,537,729,918
16A75490.695.8NBKhuôn Viên25,970,46427,461,0432,487,970,496
17A75574.779.6BNĐại Lộ La mã26,409,61628,141,9742,102,205,458
18A75674.379.6BNĐại Lộ La mã26,268,19928,141,9742,090,948,668
19A75790.695.8BNĐại Lộ La mã26,490,18728,010,5952,537,759,907
20A75890.695.8NBKhuôn Viên25,970,46427,461,0432,487,970,496
21A75983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,792,21831,749,8912,657,465,877
22A751083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,213,72931,133,3882,605,864,576
23A751186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa27,435,28528,545,3842,469,175,716
24A751286.590.0TĐ-BQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,694,33030,895,8352,672,489,728
25A75A1114.5121.3BN-THồ Điều Hòa32,335,39034,255,7453,922,282,786
26A75A2114.5121.3NB-THồ Điều Hòa27,109,62928,719,6333,288,397,978
27A75A390.695.8BNĐại Lộ La mã26,489,87428,010,2642,537,729,884
28A75A490.695.8BBKhuôn Viên25,970,46427,461,0432,487,970,475
29A75A574.779.6BNĐại Lộ La mã26,409,61628,141,9742,102,205,454
30A75A674.379.6BNĐại Lộ La mã26,268,19928,141,9742,090,948,664
31A75A790.695.8BNĐại Lộ La mã26,489,87428,010,2642,537,729,884
32A75A890.695.8NBKhuôn Viên25,970,46427,461,0432,487,970,475
33A75A983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,792,21831,749,8912,657,465,864
34A75A1083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,213,72931,133,3882,605,864,585
35A75A1186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa27,435,28528,545,3842,469,175,694
36A75A1286.590.0TĐ-BQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,694,33030,895,8352,672,489,737
37A761114.5121.3BTNHồ điều hòa29,059,78030,785,6013,524,951,315
38A762114.5121.3NTBHồ điều hòa27,922,91829,581,2223,387,049,919
39A76390.695.8BNĐại lộ La Mã27,284,57028,850,5722,613,861,823
40A76490.695.8NBKhuôn viên26,749,57828,284,8742,562,609,584
41A76574.779.6BNĐại lộ La Mã27,201,90528,986,2332,165,271,605
42A76674.379.6BNĐại lộ La Mã27,056,24528,986,2332,153,677,112
43A76790.695.8BNĐại lộ La Mã27,284,57028,850,5722,613,861,823
44A76890.695.8NBKhuôn viên26,749,57828,284,8742,562,609,584
45A76983.789.2BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,685,98532,702,3882,737,189,876
46A761083.789.2NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,090,14032,067,3902,684,040,543
47A761186.590ĐTBHồ điều hòa28,258,34429,401,7452,543,250,943
48A761286.590TĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,585,16031,822,7102,752,664,415
49A781114.5121.3BTNHồ điều hòa29,059,78030,785,6013,524,951,315
50A782114.5121.3NTBHồ điều hòa27,922,91829,581,2223,387,049,919
51A78390.695.8BNĐại lộ La Mã27,284,57028,850,5722,613,861,823
52A78490.695.8NBKhuôn viên26,749,57828,284,8742,562,609,584
53A78574.779.6BNĐại lộ La Mã27,201,90528,986,2332,165,271,605
54A78674.379.6BNĐại lộ La Mã27,056,24528,986,2332,153,677,112
55A78790.695.8BNĐại lộ La Mã27,284,57028,850,5722,613,861,823
56A78890.695.8NBKhuôn viên26,749,57828,284,8742,562,609,584
57A78983.789.2BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,685,98532,702,3882,737,189,876
58A781083.789.2NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,090,14032,067,3902,684,040,543
59A781186.590ĐTBHồ điều hòa28,258,34429,401,7452,543,250,943
60A781286.590TĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,585,16031,822,7102,752,664,415
61A7121114.50121.30BTNHồ điều hòa29,059,78030,785,6013,524,951,315
62A7122114.50121.30NTBHồ điều hòa27,922,91829,581,2223,387,049,919
63A712390.695.8BNĐại lộ La Mã27,284,57028,850,5722,613,861,823
64A712490.6095.80NBKhuôn viên26,749,57828,284,8742,562,609,584
65A712574.779.60BNĐại lộ La Mã27,201,90528,986,2332,165,271,605
66A712674.779.60BNĐại lộ La Mã27,056,24528,986,2332,165,271,605
67A712790.6095.80BNĐại lộ La Mã27,284,57028,850,5722,613,861,823
68A712890.6095.80NBKhuôn viên26,749,57828,284,8742,562,609,584
69A712983.7089.20BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,685,98532,702,3882,737,189,876
70A7121083.7089.20NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,090,14032,067,3902,684,040,543
71A7121186.5090.00ĐTBHồ điều hòa28,258,34429,401,7452,543,250,943
72A7121286.5090.00TĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,585,16031,822,7102,752,664,415
73A7141114.50121.30BTNHồ điều hòa28,213,37829,888,9333,422,282,829
74A7142114.5121.3NTBHồ điều hòa27,109,62928,719,6333,288,397,979
75A714390.695.8BNĐại lộ La Mã26,489,87428,010,2642,537,729,918
76A714490.695.8NBKhuôn viên25,970,46427,461,0432,487,970,496
77A714574.779.6BNĐại lộ La Mã26,409,61628,141,9742,102,205,458
78A714674.379.6BNĐại lộ La Mã26,268,19928,141,9742,090,948,668
79A714790.695.8BNĐại lộ La Mã26,489,87428,010,2642,537,729,918
80A714890.695.8NBKhuôn viên25,970,46427,461,0432,487,970,496
81A714983.789.2BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,792,21831,749,8912,657,465,877
82A7141083.789.2NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,213,72931,133,3882,605,864,576
83A7141186.590ĐTBHồ điều hòa27,435,28528,545,3842,469,175,716
84A7141286.590TĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,694,33030,895,8352,672,489,728
85A7151114.5121.3BN-THồ Điều Hòa29,059,78030,785,6013,524,951,315
86A7152114.5121.3NB-THồ Điều Hòa27,922,91829,581,2223,387,049,919
87A715390.695.8BNĐại Lộ La mã27,284,57028,850,5722,613,861,823
88A715490.695.8NBKhuôn Viên26,749,57828,284,8742,562,609,584
89A715574.779.6BNĐại Lộ La mã27,201,90528,986,2332,165,271,605
90A715674.379.6BNĐại Lộ La mã27,056,24528,986,2332,153,677,112
91A715790.695.8BNĐại Lộ La mã27,284,57028,850,5722,613,861,823
92A715890.695.8NBKhuôn Viên26,749,57828,284,8742,562,609,584
93A715983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,685,98532,702,3882,737,189,876
94A7151083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,090,14032,067,3902,684,040,543
95A7151186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa28,258,34429,401,7452,543,250,943
96A7151286.590.0TĐ-BQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,585,16031,822,7102,752,664,415
97A7171114.50121.30BT-NHồ điều hòa28,777,64630,486,7113,490,728,442
98A7172114.50121.30NT-BHồ điều hòa27,651,82129,294,0263,354,165,938
99A717390.6095.80BNĐại lộ La Mã27,019,67128,570,4692,588,484,482
100A717490.6095.80BBKhuôn viên26,489,87428,010,2642,537,729,884
101A717574.7079.60BNĐại lộ La Mã26,937,80928,704,8132,144,249,563
102A717674.3079.60BNĐại lộ La Mã26,793,56328,704,8132,132,767,637
103A717790.6095.80BNĐại lộ La Mã27,019,67128,570,4692,588,484,482
104A717890.6095.80NBKhuôn viên26,489,87428,010,2642,537,729,884
105A717983.7089.20BĐ-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,388,06332,384,8892,710,615,181
106A7171083.7089.20NĐ-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,798,00331,756,0562,657,981,876
107A7171186.5090.00ĐT-BHồ điều hòa27,983,99129,116,2912,518,559,207
108A7171286.5090.00TĐ-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,288,21731,513,7522,725,939,531
109A7181114.5121.3BN-THồ Điều Hòa29,059,78030,785,6013,524,951,315
110A7182114.5121.3NB-THồ Điều Hòa27,922,91829,581,2223,387,049,919
111A718390.695.8BNĐại Lộ La mã27,284,57028,850,5722,613,861,823
112A718490.695.8NBKhuôn Viên26,749,57828,284,8742,562,609,584
113A718574.779.6BNĐại Lộ La mã27,201,90528,986,2332,165,271,605
114A718674.379.6BNĐại Lộ La mã27,056,24528,986,2332,153,677,112
115A718790.695.8BNĐại Lộ La mã27,284,57028,850,5722,613,861,823
116A718890.695.8NBKhuôn Viên26,749,57828,284,8742,562,609,584
117A718983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,685,98532,702,3882,737,189,876
118A7181083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,090,14032,067,3902,684,040,543
119A7181186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa28,258,34429,401,7452,543,250,943
120A7181286.590.0BN-THồ Điều Hòa30,585,16031,822,7102,752,664,415
121A7201114.5121.3BN-THồ Điều Hòa29,059,78030,785,6013,524,951,315
122A7202114.5121.3NB-THồ Điều Hòa27,922,91829,581,2223,387,049,919
123A720390.695.8BNĐại Lộ La mã27,284,57028,850,5722,613,861,823
124A720490.695.8NBKhuôn Viên26,749,57828,284,8742,562,609,584
125A720574.779.6BNĐại Lộ La mã27,201,90528,986,2332,165,271,605
126A720674.379.6BNĐại Lộ La mã27,056,24528,986,2332,153,677,112
127A720790.695.8BNĐại Lộ La mã27,284,57028,850,5722,613,861,823
128A720890.695.8NBKhuôn Viên26,749,57828,284,8742,562,609,584
129A720983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi,
Sân Chơi
30,685,98532,702,3882,737,189,876
130A7201083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,090,14032,067,3902,684,040,543
131A7201186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa28,258,34429,401,7452,543,250,943
132A7201286.590.0TĐ-BQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi30,585,16031,822,7102,752,664,415
133A7221114.50121.30BTNHồ điều hòa28,918,71330,636,1563,507,839,862
134A7222114.50121.30NTBHồ điều hòa27,787,37029,437,6243,370,607,948
135A722390.6095.80BNĐại lộ La Mã27,152,12028,710,5202,601,173,112
136A722490.6095.80NBKhuôn viên26,619,72628,147,5692,550,169,751
137A722574.779.60BNĐại lộ La Mã27,069,85728,845,5232,154,760,568
138A722674.379.60BNĐại lộ La Mã26,924,90428,845,5232,143,222,359
139A722790.6095.80BNĐại lộ La Mã27,152,12028,710,5202,601,173,112
140A722890.6095.80NBKhuôn viên26,619,72628,147,5692,550,169,751
141A722983.7089.20BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,537,02432,543,6382,723,902,501
142A7221083.7089.20NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,944,07231,911,7232,671,011,215
143A7221186.5090.00ĐTBHồ điều hòa28,121,16829,259,0182,530,905,057
144A7221286.5090.00TĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,436,68931,668,2312,739,301,982
145A7241114.50121.30BT-NHồ điều hòa28,495,51230,187,8223,456,505,614
146A7242114.50121.30NT-BHồ điều hòa27,380,72529,006,8293,321,281,958
147A724390.6095.80BNĐại lộ La Mã26,754,77228,290,3662,563,107,183
148A724490.6095.80BBKhuôn viên26,230,16927,735,6532,512,850,179
149A724574.7079.60BNĐại lộ La Mã26,673,71228,423,3942,123,227,508
150A724674.3079.60BNĐại lộ La Mã26,530,88128,423,3942,111,858,151
151A724790.6095.80BNĐại lộ La Mã26,754,77228,290,3662,563,107,183
152A724890.6095.80NBKhuôn viên26,230,16927,735,6532,512,850,179
153A724983.7089.20BĐ-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi30,090,14032,067,3902,684,040,522
154A7241083.7089.20NĐ-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,505,86631,444,7222,631,923,230
155A7241186.5090.00ĐT-BHồ điều hòa27,709,63828,830,8382,493,867,450
156A7241286.5090.00TĐ-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi29,991,27431,204,7932,699,214,634
157A7271114.5121.3BN-THồ Điều Hòa27,649,11129,291,1543,353,837,133
158A7272114.5121.3NB-THồ Điều Hòa26,567,43628,145,2403,222,629,980
159A727390.695.8BNĐại Lộ La mã25,960,07627,450,0582,486,975,255
160A727490.695.8NBKhuôn Viên25,451,05526,911,8222,438,211,073
161A727574.779.6BNĐại Lộ La mã25,881,42427,579,1342,060,161,310
162A727674.379.6BNĐại Lộ La mã25,742,83527,579,1342,049,129,656
163A727790.695.8BNĐại Lộ La mã25,960,07627,450,0582,486,975,255
164A727890.695.8NBKhuôn Viên25,451,05526,911,8222,438,211,073
165A727983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,196,37431,114,8932,604,316,544
166A7271083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi28,629,45430,510,7202,553,747,264
167A7271186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa26,886,58027,974,4762,419,792,174
168A7271286.590.0TĐ-BQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,100,43330,277,9072,619,038,956
169A7291114.5121.3BN-THồ Điều Hòa27,649,11129,291,1543,353,837,133
170A7292114.5121.3NB-THồ Điều Hòa26,567,43628,145,2403,222,629,980
171A729390.695.8BNĐại Lộ La mã25,960,07627,450,0582,486,975,255
172A729490.695.8NBKhuôn Viên25,451,05526,911,8222,438,211,073
173A729574.779.6BNĐại Lộ La mã25,881,42427,579,1342,060,161,310
174A729674.379.6BNĐại Lộ La mã25,742,83527,579,1342,049,129,656
175A729790.695.8BNĐại Lộ La mã25,960,07627,450,0582,486,975,255
176A729890.695.8NBKhuôn Viên25,451,05526,911,8222,438,211,073
177A729983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,196,37431,114,8932,604,316,544
178A7291083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi28,629,45430,510,7202,553,747,264
179A7291186.590.0ĐT-BHồ Điều Hòa26,886,58027,974,4762,419,792,174
180A7291286.590.0TĐ-BQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi29,100,44430,277,9182,619,039,907
181A7311114.50121.30BT-NHồ điều hòa27,366,97728,992,2653,319,614,302
182A7312114.50121.30NT-BHồ điều hòa26,296,34027,858,0443,189,746,039
183A731390.6095.80BNĐại lộ La Mã25,695,17727,169,9562,461,597,988
184A731490.6095.80BBKhuôn viên25,191,35026,637,2112,413,331,360
185A731574.7079.60BNĐại lộ La Mã25,617,32827,297,7152,039,139,290
186A731674.3079.60BNĐại lộ La Mã25,480,15327,297,7152,028,220,204
187A731790.6095.80BNĐại lộ La Mã25,695,17727,169,9562,461,597,988
188A731890.6095.80NBKhuôn viên25,191,35026,637,2112,413,331,360
189A731983.7089.20BĐ-NQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,898,45230,797,3942,577,741,888
190A7311083.7089.20NĐ-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,337,31730,199,3862,527,688,647
191A7311186.5090.00ĐT-BHồ điều hòa26,612,22727,689,0222,395,100,423
192A7311286.5090.00TĐ-BQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,803,50029,968,9602,592,315,044
193A7321114.5121.3BTNHồ điều hòa27,366,97728,992,2653,319,614,343
194A7322114.5121.3NTBHồ điều hòa26,296,34027,858,0443,189,746,038
195A732390.695.8BNĐại lộ La Mã25,695,17727,169,9562,461,598,014
196A732490.695.8NBKhuôn viên25,191,35026,637,2112,413,331,317
197A732574.779.6BNĐại lộ La Mã25,617,32827,297,7152,039,139,311
198A732674.379.6BNĐại lộ La Mã25,480,15327,297,7152,028,220,225
199A732790.695.8BNĐại lộ La Mã25,695,17727,169,9562,461,598,014
200A732890.695.8NBKhuôn viên25,191,35026,637,2112,413,331,317
201A732983.789.2BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,898,45230,797,3942,577,741,878
202A7321083.789.2NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,337,31730,199,3862,527,688,608
203A7321186.590ĐTBHồ điều hòa26,612,22727,689,0222,395,100,403
204A7321286.590TĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,803,50029,968,9602,592,315,040
205A7331114.5121.3BN-THồ Điều Hòa27,366,97728,992,2653,319,614,343
206A7332114.5121.3NB-THồ Điều Hòa26,296,34027,858,0443,189,746,038
207A733390.695.8BNĐại Lộ La mã25,695,17727,169,9562,461,598,014
208A733490.695.8NBKhuôn Viên25,191,35026,637,2112,413,331,317
209A733574.779.6BNĐại Lộ La mã25,617,32827,297,7152,039,139,311
210A733674.379.6BNĐại Lộ La mã25,480,15327,297,7152,028,220,225
211A733790.695.8BNĐại Lộ La mã25,695,17727,169,9562,461,598,014
212A733890.695.8NBKhuôn Viên25,191,35026,637,2112,413,331,317
213A733983.789.2BN-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi28,898,45230,797,3942,577,741,878
214A7331083.789.2NB-ĐQuảng Trương, Bể Bơi, Sân Chơi28,337,31730,199,3862,527,688,608
215A7341114.50121.30BTNHồ điều hòa27,366,97728,992,2653,319,614,343
216A7342114.50121.30NTBHồ điều hòa26,296,34027,858,0443,189,746,038
217A734390.6095.80BNĐại lộ La Mã25,695,17727,169,9562,461,598,014
218A734490.6095.80NBKhuôn viên25,191,35026,637,2112,413,331,317
219A734574.779.60BNĐại lộ La Mã25,617,32827,297,7152,039,139,311
220A734674.379.60BNĐại lộ La Mã25,480,15327,297,7152,028,220,225
221A734790.6095.80BNĐại lộ La Mã25,695,17727,169,9562,461,598,014
222A734890.6095.80NBKhuôn viên25,191,35026,637,2112,413,331,317
223A734983.7089.20BĐNQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,898,45230,797,3942,577,741,878
224A7341083.7089.20NĐBQuảng trường, bể bơi, sân chơi28,337,31730,199,3862,527,688,608